ประชาสัมพันธ์

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ร.ร.บางสะพานวิทยา
by Admin User - Tuesday, 6 April 2021, 1:59 PM
 

username,password,firstname,lastname,email
bp1,1234,ครููอำภา,คงกระพันธ์,bp1@bp.ac.th
bp2,1234,ครููธมลวรรณ,เคล้าคลึง,bp2@bp.ac.th
bp3,1234,ครููนวพร,วัฒนศฤงคาร,bp3@bp.ac.th
bp4,1234,ครููนันทวี,พูนจารุวัฒน์,bp4@bp.ac.th
bp5,1234,ครููชีวารัตน์,ยอดยิ่ง,bp5@bp.ac.th
bp6,1234,ครููสุณิสา,สุวรรณเกิด,bp6@bp.ac....

Read the rest of this topic
(442 words)
 
Picture of Admin User
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
by Admin User - Monday, 1 March 2021, 12:37 PM
 

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

https://forms.gle/b6uCj5LoUPeQVNcY6