ประชาสัมพันธ์

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
แบบสมัครเข้ารับการอบรม Moodel ร.ร.ทองผาภูมิ 15-16 มิถุนายน 2563
โดย Admin User - เสาร์, 6 มิถุนายน 2020, 2:34PM
 

รายชื่อครู ราชโบริกานุเคราะห์ 

username,password,firstname,lastname,email
rb01,12345678,ครูวิชชาพร,เปล่งผิว,rb01@photha.ac.th
rb02,12345678,ครูธีรศานต์,ศิริพจนาวรรณ,rb02@photha.ac.th
rb03,12345678,ครูนุชรีย์,ทิมวงษ์,rb03@photha.ac.th
rb04,12345678,ครูดุษฎี,เสืองามเอี่ยม,rb04@photha.ac.th
rb05,1234567...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(371 คำ)