ข่าวและประกาศ

แบบสมัครเข้ารับการอบรม Moodel ร.ร.ทองผาภูมิ 15-16 มิถุนายน 2563

 
Picture of Admin User
แบบสมัครเข้ารับการอบรม Moodel ร.ร.ทองผาภูมิ 15-16 มิถุนายน 2563
by Admin User - Saturday, 6 June 2020, 2:34 PM
 

รายชื่อครู ราชโบริกานุเคราะห์ 

username,password,firstname,lastname,email
rb01,12345678,ครูวิชชาพร,เปล่งผิว,rb01@photha.ac.th
rb02,12345678,ครูธีรศานต์,ศิริพจนาวรรณ,rb02@photha.ac.th
rb03,12345678,ครูนุชรีย์,ทิมวงษ์,rb03@photha.ac.th
rb04,12345678,ครูดุษฎี,เสืองามเอี่ยม,rb04@photha.ac.th
rb05,12345678,ครูอาทิตยา,พูนเรือง,rb05@photha.ac.th
rb06,12345678,ครูวรางคณา,บุตรพรม,rb06@photha.ac.th
rb07,12345678,ครูเมตตา,ศรีชัยชนะ,rb07@photha.ac.th
rb08,12345678,ครูวรรณภา,ชะตารุ่ง,rb08@photha.ac.th
rb09,12345678,ครูกัลยาณี.,แซ่เรือง,rb09@photha.ac.th
rb10,12345678,ครูเอกนครินทร์,เมืองเกษม,rb10@photha.ac.th
rb11,12345678,ครูถนอมจิต,อ่องเจริญ,rb11@photha.ac.th
rb12,12345678,ครูพิมพา,เพ็งจันทร์,rb12@photha.ac.th
rb13,12345678,ครูจารุวรรณ,ศรีสวัสดิ์,rb13@photha.ac.th
rb14,12345678,ครูนิตยา,ดอนเมือง,rb14@photha.ac.th
rb15,12345678,ครูอัจฉรา,ทนนานนท์,rb15@photha.ac.th
rb16,12345678,ครูคุณาพร,จิตร์วิวัฒน์,rb16@photha.ac.th
rb17,12345678,ครูชลกาญจน์,เบญจวงศ์,rb17@photha.ac.th
rb18,12345678,ครูเอ็นดู,จิตรปราณี,rb18@photha.ac.th
rb19,12345678,ครูอัชฌ์พร,จันทร์เนตร์,rb19@photha.ac.th
rb20,12345678,ครูณัฐวรรณ,ศิริธร,rb20@photha.ac.th
rb21,12345678,ครูศศิวิมล,ไชยพิเดช,rb21@photha.ac.th
rb22,12345678,ครูสุรีย์พร,อยู่จิตร์,rb22@photha.ac.th
rb23,12345678,ครูวันวิสาข์,สว่างดี,rb23@photha.ac.th
rb24,12345678,ครูพัทยา,จอมแก้ว,rb24@photha.ac.th
rb25,12345678,ครูชาคริตย์,แก้วใส,rb25@photha.ac.th
rb26,12345678,ครูวรรณภัทร,ไกรทอง,rb26@photha.ac.th
rb27,12345678,ครูสิริวรรณ,ปินะกาโน,rb27@photha.ac.th
rb28,12345678,ครูอัจฉรี,ทนนานนท์,rb28@photha.ac.th
rb29,12345678,ครูธนกร,ตระการวิทยารักษ์,rb29@photha.ac.th
rb30,12345678,ครูมานพ,โพธาราเจริญ,rb30@photha.ac.th
rb31,12345678,ครูชวพร,คูวิจิตรจารุ,rb31@photha.ac.th
rb32,12345678,ครูพนาพร,อ่อนสีน้อย,rb32@photha.ac.th
rb33,12345678,ครูมิ่งขวัญ,เชื้อมโนชาญ,rb33@photha.ac.th
rb34,12345678,ครูสายชล,จันทร์หอม,rb34@photha.ac.th
rb35,12345678,ครูจีรนันท์,อินทร์อนงค์,rb35@photha.ac.th
rb36,12345678,ครูเสาวรส,แก้วคชชา,rb36@photha.ac.th
rb37,12345678,ครูอมรรัตน์?,หน่อสุริวงษ์,rb37@photha.ac.th
rb38,12345678,ครูกนกรัตน์,นาครัชตะอมร,rb38@photha.ac.th