ข่าวและประกาศ

ร.ร.บางสะพานวิทยา

 
Picture of Admin User
ร.ร.บางสะพานวิทยา
by Admin User - Tuesday, 6 April 2021, 1:59 PM
 

username,password,firstname,lastname,email
bp1,1234,ครููอำภา,คงกระพันธ์,bp1@bp.ac.th
bp2,1234,ครููธมลวรรณ,เคล้าคลึง,bp2@bp.ac.th
bp3,1234,ครููนวพร,วัฒนศฤงคาร,bp3@bp.ac.th
bp4,1234,ครููนันทวี,พูนจารุวัฒน์,bp4@bp.ac.th
bp5,1234,ครููชีวารัตน์,ยอดยิ่ง,bp5@bp.ac.th
bp6,1234,ครููสุณิสา,สุวรรณเกิด,bp6@bp.ac.th
bp7,1234,ครููกิจจา,กิจหงวน,bp7@bp.ac.th
bp8,1234,ครููวิริยะ,มาสวัสดิ์,bp8@bp.ac.th
bp9,1234,ครููสมจิต,มะลิวัลย์,bp9@bp.ac.th
bp10,1234,ครููภรกนก ,สายชล,bp10@bp.ac.th
bp11,1234,ครููนันทิยา,ยิ้มรักษา,bp11@bp.ac.th
bp12,1234,ครููธีราภรณ์,จันทร์แฝก,bp12@bp.ac.th
bp13,1234,ครููอภิสิทธิ์,นุ้ยคง,bp13@bp.ac.th
bp14,1234,ครููสุวรรณา,ส่งเพชร,bp14@bp.ac.th
bp15,1234,ครููสิรีกร,ทับทิมทอง,bp15@bp.ac.th
bp16,1234,ครููนวรัตน์,สังขฤทธิ์,bp16@bp.ac.th
bp17,1234,ครููพรสรวง,สังขฤทธิ์,bp17@bp.ac.th
bp18,1234,ครููฐาวรดา ,วิเชียรฉาย,bp18@bp.ac.th
bp19,1234,ครููศศิภักดิ์ ,เจริญสุข,bp19@bp.ac.th
bp20,1234,ครููศิลปิน,ทิพย์นพคุณ,bp20@bp.ac.th
bp21,1234,ครููสุภานัน,เบญจมังคลารักษ์,bp21@bp.ac.th
bp22,1234,ครููจักรกฤษณ์,บัวลอย,bp22@bp.ac.th
bp23,1234,ครููศักดิ์ณรงค์,พุ่มเพิ่ม,bp23@bp.ac.th
bp24,1234,ครููสุนารี ,ก๋าแก่น,bp24@bp.ac.th
bp25,1234,ครููชลลดา ,จันทร์หอม,bp25@bp.ac.th
bp26,1234,ครููฉัตรฤดี,กุมพิมล,bp26@bp.ac.th
bp27,1234,ครููชิติพัทธ์,บูรณประเสริฐกุล,bp27@bp.ac.th
bp28,1234,ครููจีรวรรณ,สุขผล,bp28@bp.ac.th
bp29,1234,ครููชัชวาล,พูลสวัสดิ์,bp29@bp.ac.th
bp30,1234,ครููอรวรรณ,มาช่วย,bp30@bp.ac.th
bp31,1234,ครููเกริกฤทธิ์ ,วงเติม,bp31@bp.ac.th
bp32,1234,ครููพรวิภา ,สมบุญ,bp32@bp.ac.th
bp33,1234,ครููภานุมาศ,รัตนพิทักษ์,bp33@bp.ac.th
bp34,1234,ครููสรวิชญ์,แสนสุด,bp34@bp.ac.th
bp35,1234,ครููวรศมล,สุรนิตย์,bp35@bp.ac.th
bp36,1234,ครููวิชุดา,ชูพร,bp36@bp.ac.th
bp37,1234,ครููปรวรรณ,สอนเพ็ง,bp37@bp.ac.th
bp38,1234,ครููพรนิภา,เวียงวิเศษ,bp38@bp.ac.th
bp39,1234,ครููอารีย์ ,บุญแต่ง,bp39@bp.ac.th
bp40,1234,ครููเฉลิม,ทองแดงห่วง,bp40@bp.ac.th

bp41,1234,ครููอนุพงศ์  ,สุริฉาย,bp41@bp.ac.th
bp42,1234,ครููเอมวิกา,เพชรทอง,bp42@bp.ac.th
bp43,1234,ครููกมลรัตน์,สุตราม,bp43@bp.ac.th

bp44,1234,ครููสุจิตรา,กลิ่นสว่าง,bp44@bp.ac.th

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mRc22xTzslM0KJR8QcW4uMJLIvSUQmP4ffgzmF-7e38/edit?usp=sharing